Bestill abonnement her!


Husk at felt med * er obligatoriske. Er det noe du lurer på? Se ofte stilte spørsmål her.

Står på ladeboksen din. Hvis ikke hopp over dette feltet.
Ved fast ladepunkt trenger du ladebrikke for å forsikre deg om at bare du kan lade der. I lukkede garasjeanlegg velger de fleste å droppe ladebrikke og la ladepunktet stå åpent.
AVTALEVILKÅR
om leveranse av strøm til ladbare kjøretøy og tilleggstjenester
1. PARTENE
Disse vilkårene regulerer forholdet mellom Movel AS, org nr. 917 977 798,
Tordenskioldsgate 3, 0160 Oslo ("Movel"); og Brukeren som angitt bestillingen.

2. BAKGRUNN
Signert bestillingsskjema og avtalevilkårene utgjør samlet Brukeravtalen som regulerer
Movels leveranse av strøm og tilleggstjenester til Bruker av ladesystem for kjøretøy
("Tjenesten"). Brukeravtalen forutsetter at Brukeren eier eller har bruksrett til
ladepunktet.
Leveranse, installasjon og drift av ladesystemet er regulert i henholdsvis en Drifts-, Kjøpsog Installasjonsavtale mellom Movel og boligsammenslutningen som Brukeren er
tilknyttet.

3. HVA TJENESTEN OMFATTER
Lading
Om ikke eier av anlegget har valgt noe annet, skal Movel levere strøm til Brukerens
ladepunkt.
Prislisten for de ulike driftsløsningene er inntatt som vedlegg 2. I tillegg til de faste
kostnadene blir Brukeren fakturert for det faktiske forbruket av kraft og nettleie. Movel
kjøper strøm med opprinnelsesgaranti og søker å oppnå konkurransedyktige priser på
strøm. Movel viderefakturerer Bruker for kostnadene til strøm og nettleie uten påslag.
Brukeren kan følge eget forbruk på Min Side (punkt 3.2 nedenfor).
Adgang til nettportal
Bruker skal få tilgang til Min Side på Movels nettportal. Brukeren vil bli tildelt brukernavn
og passord for innlogging. Nettportalen vil blant annet gi Bruker anledning til å følge med
på strømforbruk.
Åpning/stengning av ladepunkt
Adgangskontroll skjer via RFID-kort og nettportalen. Movel kan etter nærmere avtale med
Brukeren utstede RFID-kort for åpning/stenging av ladepunktet og aktivere dette.
Kundeservice
Bruker kan kontakte Movels kundeservice på hverdager mellom 07:00 – 21:00.
Epost: post@movel.no
Telefon: +47 475 04 041

4. BETALING
Pris og fakturering
Prisene er basert på boligselskapets valg av driftsløsning og fremgår av vedlegg 2. Prisene
for drift kan variere mellom de enkelte boligselskapene på grunn av ulike forutsetninger
for Tjenesten.
Boligselskapet avgjør fordelingen av de faste kostnadene som fastledd etc. Bruker vil bli
fakturert halvårlig (mars og september) for Tjenesten og for de variable kostnadene
knyttet til leveranse av strøm. Tjenesten forhånds-faktureres, variable kostnader etterfaktureres.
Faktura har 14 dagers betalingsfrist.
Kredittvurdering
Movel har rett til å foreta en eller flere kredittvurderinger av Brukeren.

5. BRUKERENS ANSVAR
Opplysningsplikt
Bruker skal snarest mulig melde adresseendring og andre endringer av betydning for
kundeforholdet til Movel.
Ansvar for skade
Ladepunktet er kun tillat brukt for standarden mode 3. Brukeren skal behandle
ladesystemet med varsomhet og i overensstemmelse med instruksjonsmanualer mv.
Brukeren bærer selv, overfor eier av systemet, risikoen for skade Brukeren eller noen han
er ansvarlig for, påfører systemet.
Ansvar for strømforbruk
Brukeren er ansvarlig for alt strømforbruk tilknyttet ladepunktet. Dette gjelder uavhengig
av årsak, herunder om forbruket skyldes urettmessige bruk fra tredjepersoner.
Tap av kort
Brukeren skal sørge for at utstyr, personlige kort, koder og passord oppbevares på en
betryggende måte. Ved tap eller skade på personlig kort vil Movel, etter varsel fra Kunden,
sperre abonnementet og, dersom Brukeren ønsker, utlevere nytt kort mot gebyr i henhold
til gjeldende prisliste (vedlegg 2). I perioden abonnementet er sperret vil det påløpe vanlig
abonnementsavgift.

6. BRUKERENS MISLIGHOLD
Ved betalingsmislighold vil purring bli sendt med en 14 dagers frist til å betale. Dersom
fristen ikke overholdes kan Movel uten ytterligere varsel stenge for videre bruk av tjenester
inntil all gjeld til Movel er innfridd.
Movel kan også stenge for bruk av tjenester etter denne Avtalen dersom Brukeren ikke har
gitt nødvendig og korrekt kundeinformasjon, benytter ladesystemet til annet enn lading av
kjøretøy som ladepunktet er tilpasset for, utsetter ladesystemet for skade,
driftsforstyrrelser og/eller annet misbruk, eller på annen måte misligholder Brukeravtalen.
Ved gjenåpning etter slik stans har Movel rett til å belaste Brukeren et gjenåpningsgebyr i
henhold til gjeldende prisliste (vedlegg 2).
Movel kan heve Brukeravtalen ved vesentlig mislighold. Movel kan også heve
Brukeravtalen etter at Brukeren er gitt rimelig frist til å rette opp i misligholdet.

7. MOVELS MISLIGHOLD
Feil og mangler på anlegget
Movels ansvar for feil og mangler på ladesystemet reguleres av Kjøps- og
Installasjonsavtalen(e).
Brukerens reklamasjonsplikt
Brukeren taper sin rett til å gjøre en mangel ved Tjenesten gjeldende dersom Brukeren
ikke reklamerer innen rimelig tid.
Hvis Bruker melder om feil som ligger utenfor Movel ansvarsområde, og Bruker burde ha
forstått dette, kan Movel kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Movels
feilsøking.
Erstatning ved mislighold
Brukeren kan kreve erstatning for det direkte økonomiske tap han lider som følge av Movels
mislighold av Brukeravtalen, med mindre misligholdet skyldes hindring utenfor Movels
kontroll som Movel ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden
eller å unngå eller overvinne følgene av.
Dersom misligholdet skyldes Movels leveranse, installasjon og drift av ladesystemet, kan
brukeren kun kreve erstatning for tap etter avsnittet ovenfor, dersom Movel er ansvarlig
eller har risikoen for forholdet overfor boligsammenslutningen/Brukeren etter Drifts-,
Kjøps- og/eller og Installasjonsavtalen.
Movel kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap som følge av strømbrudd
eller andre forstyrrelser i den eksterne krafttilførselen til ladesystemet. Ved strømbrudd
over en periode på 24 timer eller mer vil Brukeren bli godskrevet en forholdsmessig andel
abonnementsprisen for perioden ladepunktet ikke kan benyttes.
Movel kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap, herunder tap
som følge av at ladepunktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt. Dette gjelder blant annet
tap som Brukeren måtte bli påført ved at det ladbare kjøretøyet ikke kan benyttes som
tiltenkt.
Erstatning ved skade på person eller eiendom
Movels ansvar for skader er under enhver omstendighet begrenset til det beløp som kan
kreves dekket av Movels ansvarsforsikring.

8. STENGNING AV SIKKERHETSMESSIGE ÅRSAKER MV.
Dersom det kreves av boligsammenslutningen eller netteier, av hensyn til sikkerheten eller
funksjonaliteten i strømnettet, eller dersom Brukeren har et unormalt høyt forbruk av
strøm, kan Movel koble ned Brukerens forbindelse til nettet uten forhåndsvarsel. Bruker
skal i slike tilfeller informeres om nedkoblingen uten ugrunnet opphold etter stenging.

9. BRUKSBEGRENSNINGER OG ENDRINGER I STRØMNETT MV.
Movel har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer
i krafttilførselen eller Tjenesten for øvrig, dersom det anses nødvendig av tekniske,
driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker, herunder ved offentlige vedtak eller andre
regulatoriske forhold. Movel har ikke ansvar for kostnader, tap eller andre ulemper som
Bruker blir påført som følge av slike tiltak.

10. PERSONOPPLYSNINGER
Movel bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med Brukeravtalen til å
administrere kundeforholdet og gjennomføre leveransen, herunder ytelsene etter
Driftsavtalen. Movel plikter å behandle personopplysningene i henhold til gjeldende lover
og forskrifter.

11. ENDRINGER AV PRISER OG VILKÅR
Movel har rett til å endre priser (vedlegg 2) og andre vilkår for Tjenesten med 3 måneders
skriftlig varsel før endringen trer i kraft. Endring av pris skal stå i rimelig forhold til Movels
samlede kostnader. Ved endring av pris eller andre vilkår for Tjenesten kan Brukeren si
opp Brukeravtalen jf. punkt 13 nedenfor.

12. OVERDRAGELSE
Bruker kan etter skriftlig varsel og samtykke fra Movel, overdra Brukeravtalen til andre
privatpersoner. Ny bruker må fylle ut informasjon i bestillingsskjemaet og tiltrer
Brukeravtalen ved oversendelse til Movel.

13. AVTALENS IKRAFTTREDEN OG OPPHØR
Brukeravtalen trer i kraft når avtalen er signert og ladestasjonen er gjort tilgjengelig for
Brukeren.
Avtalen forutsetter at boligsammenslutningen som Brukeren er tilknyttet har inngått
Driftsavtale med Movel. Dersom boligsammenslutningen sier opp Driftsavtalen, vil denne
Avtalen opphøre på samme tidspunkt som Driftsavtalen.
Brukeren kan skriftlig si opp Avtalen med 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsestiden løper
fra første dag i måneden etter oppsigelse fant sted.
Movel kan skriftlig si opp Avtalen med 3 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsestiden løper fra
første dag i måneden etter oppsigelse fant sted.
Brukeren kan stoppe abonnement midlertidig med én måneds skriftlig varsel. Fristen
regnes fra den første dagen i måneden etter varselet fant sted. Bruker vil bli belastet et
gebyr for stenging/gjenåpning i henhold til gjeldende prisliste.

14. TVISTER MV.
Brukeravtalen reguleres av norsk rett.